Financieel jaaroverzicht 2013

  

Balans per 31 december 2013

(Na resultaatbestemming)

 

                                                             31 december 2013                     31 december 2012     

 ACTIVA

 

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                 

Overige effecten                                    995.271                          € 1.037.711

                                                                                   995.271                              € 1.037.711

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                                    497                                    381

                                                                                          497                                         381

                                                                             

Liquide middelen                                                        125.022                                    36.838 

                                                                                                                                                             

Totaal activa                                                          €1.120.790                              € 1.074.930

 

 

 

Balans per 31 december 2013

(Na resultaatbestemming)

 

                                                              31 december 2013                 31 december 2012        

PASSIVA

 

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                 € 1.125.320                          € 1.125.320

Overige reserves                                      - 8.423                             - 53.968

                                                                                 € 1.116.897                            € 1.071.352

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                       3.893                                3.578

                                                                                        3.893                                   3.578

 

Totaal passiva                                                        € 1.120.790                           €1 .074.930

 

 

 

Winst- en verliesrekening over 2013

 

                                                                         2013                                     2012                 

 

Donaties en giften                               € 25.558                              € 29.363

Algemene kosten                                  2.011                                1.733

kosten                                                                      27.569                                 31.096

                                                                                                                                                 

resultaat                                                                € -27.569                               € -31.096

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten      € 80.643                              €   99.517

Rentelasten en soortelijke kosten       € -7.529                               €  - 3.216

Financiële baten en lasten                                    73.114                                 96.301

                                                                                                                                               

Resultaat                                                                45.545                                  65.205