Financieel jaaroverzicht 2014

Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

 

                                                             31 december 2014                     31 december 2013     

 ACTIVA

 

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                 

Overige effecten                                  €   975.769                          € 995.271

                                                                                   975.769                              € 995.271

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                            €         395                           €          497

                                                                                           395                                         497

                                                                             

Liquide middelen                                                        171.989                                  125.022 

                                                                                                                                                             

Totaal activa                                                          €1.148.153                              € 1.120.790

 

 

 

Balans per 31 december 2014

(Na resultaatbestemming)

 

                                                              31 december 2014                 31 december 2013        

PASSIVA

 

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                 € 1.125.320                          € 1.125.320

Overige reserves                                 €      17.110                                -8.423

                                                                                 € 1.142.430                            € 1.116.897

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                €        5.723                         €        3.893

                                                                                        5.723                                 3.893

 

Totaal passiva                                                        € 1.148.153                          € 1.120.790

 

 

 

Winst- en verliesrekening over 2014

 

                                                                         2014                                     2013                 

 

Donaties en giften                               € 49.837                              € 25.558

Algemene kosten                                €   5.006                              €   2.011

kosten                                                                      54.843                                 27.569

                                                                                                                                                 

resultaat                                                                € -54.843                               € -27.569

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten      €   95.085                            €   80.643

Rentelasten en soortelijke kosten       € -14.709                             €   -7.529

Financiële baten en lasten                                    80.376                                73.114

                                                                                                                                               

Resultaat                                                                25.533                                  45.545