Financieel jaaroverzicht 2015

Balans per 31 december 2015

                                                              31 december 2015                   31 december 2014     

 ACTIVA

 

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                  

Overige effecten                                  €  939.941                          € 975.769

                                                                              € 939.941                              €     975.769

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                             €        479                           €          395

                                                                              €        479                                €           395

                                                                                                       

Liquide middelen                                                   € 185.271                                €    171.989

                                                                                                                                                             

Totaal activa                                                         €1.125.691                               € 1.148.153

 

 

Balans per 31 december 2015

                                                              31 december 2015                31 december 2014        

PASSIVA

 

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                               € 1.125.320                         € 1.125.320

Overige reserves                                €      - 5.286                        €      17.110

                                                                              € 1.120.034                           € 1.142.430

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                               €       5.657                         €        5.723

                                                                              €       5.657                             €       5.723

                                                                                                                                               

Totaal passiva                                                       € 1.125.691                           € 1.148.153

 

 

Winst- en verliesrekening over 2015

                                                                         2015                                   2014                 

 

Donaties en giften                               € 48.660                              € 49.837

Algemene kosten                                €    2.222                              €  5.006

kosten                                                                    €   50.882                               €  54.843

                                                                                                                                              

resultaat                                                                € -50.882                               € -54.843

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten          € 42.808                             €  95.085

Rentelasten en soortelijke kosten         € -14.322                            € -14.709

Financiële baten en lasten                                    €  28.486                               €   80.376

                                                                                                                                                  

Resultaat                                                              € -22.396                                €  25.533