Financieel jaaroverzicht 2016

Balans per 31 december 2016

                                                        31 december 2016                     31 december 2015           

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                 

Overige effecten                                  €  921.651                          € 939.941

                                                                             € 921.651                              €     939.941

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                             €        300                           €        479

                                                                               €       300                            €            479

                                                                                                       

Liquide middelen                                                   € 170.844                              €   185.271

                                                                                                                                                        

Totaal activa                                                       € 1.092.795                              € 1.125.691

 

 

 

Balans per 31 december 2016

                                                         31 december 2016                           31 december 2015            

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                               € 1.125.320                               € 1.125.320

Overige reserves                                 €    -37.691                               €     - 5.286

                                                                                  € 1.087.629                             € 1.120.034

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                €        5.166                                €      5.657

                                                                                   €       5.166                             €        5.657

                                                                                                                                                               

Totaal passiva                                                             € 1.092.795                           € 1.125.691

 

 

 Staat van baten en lasten over 2016

                                                                              2016                                      2015                

 

Donaties en giften                               €   62.172                                   €  48.660

Algemene kosten                                 €     2.172                                   €    2.222   

kosten                                                                         €   64.344                              €   50.882

                                                                                                                                          

resultaat                                                                      € -64.344                              € -50.882   

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten      €   44.857                                    €  42.808

Rentelasten en soortelijke kosten      € -12.918                                    € -14.322  

Financiële baten en lasten                                          €   31.939                               €   28.486

                                                                                                                                                            

Resultaat                                                                    €  -32.405                               € -22.396