Financieel jaaroverzicht 2017

Balans per 31 december 2017

                                                        31 december 2017                     31 december 2016           

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                 

Overige effecten                                  €  807.116                          € 921.651

                                                                             € 807.116                              €     921.651

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                             €        214                           €        300

                                                                               €       214                            €            300

                                                                                                       

Liquide middelen                                                   € 263.962                              €   170.844

                                                                                                                                                        

Totaal activa                                                       € 1.071.292                              € 1.092.795

 

 

 

Balans per 31 december 2017

                                                         31 december 2017                           31 december 2016            

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                               € 1.125.320                               € 1.125.320

Overige reserves                                 €    -59.109                               €    - 37.691

                                                                                  € 1.066.211                             € 1.087.629

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                €        5.081                                €      5.166

                                                                                   €       5.081                             €        5.166

                                                                                                                                                               

Totaal passiva                                                             € 1.071.292                           € 1.092.795

 

 

 Staat van baten en lasten over 2017

                                                                              2017                                      2016                

 

Donaties en giften                               €   61.042                                   €  62.172

Algemene kosten                                 €     2.148                                   €    2.172   

kosten                                                                         €   63.190                              €   64.344

                                                                                                                                          

resultaat                                                                      € -63.190                              € -64.344   

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten      €   54.437                                    €  44.857

Rentelasten en soortelijke kosten      € -12.665                                    € -12.918  

Financiële baten en lasten                                          €   41.772                               €   31.939

                                                                                                                                                            

Resultaat                                                                    €  -21.418                               € -32.405