Financieel jaaroverzicht 2018

Balans per 31 december 2018

                                                        31 december 2018                     31 december 2017           

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa                                                                 

Overige effecten                                €  752.549                             € 807.116

                                                                              € 752.549                              €     807.116

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen                           €        143                           €        214

                                                                                €       143                            €             214

                                                                                                       

Liquide middelen                                                   € 185.177                             €     263.962

                                                                                                                                                        

Totaal activa                                                          € 937.869                               € 1.071.292

 

 

 

Balans per 31 december 2018

                                                          31 december 2018                           31 december 2017            

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                               € 1.125.320                                € 1.125.320

Overige reserves                                 €  -191.940                                €   - 59.109

                                                                                   €   933.379                                € 1.066.211

 

Kortlopende schulden

Overige schulden                                €        4.490                                €      5.081

                                                                                   €       4.490                                €        5.081

                                                                                                                                                               

Totaal passiva                                                             €   937.869                               € 1.071.292

 

 

 Staat van baten en lasten over 2018

                                                                              2018                                      2017                

 

Donaties en giften                               €   67.990                                   €  61.042

Algemene kosten                                 €     2.708                                   €    2.148   

Som der kosten                                                           €   70.698                              €   63.190

                                                                                                                                          

resultaat                                                                      € -70.698                              € -63.190   

 

Opbrengst van vorderingen die tot

vaste activa behoren van effecten      €   49.683                                    €  54.437

Rentelasten en soortelijke kosten      € -12.451                                    € -12.665  

Financiële baten en lasten                                          €  -62.134                               €   41.772

                                                                                                                                                            

Resultaat                                                                    € -132.832                               € -21.418